Generalsponsor

Vår stolte generalsponsor

-

Hovedsponsorar

Hovedsponsor
Hovedsponsor

-

Utstyrsleverandør

Umbro logo

SAKLISTE ÅRSMØTET GURSKEN IL 2013

 

 1. Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereglar
 2. Val av dirigent, referent og 2 medlemmar til å skrive under protokollen
 3. Handsaming av  idrettslaget si årsmelding og gruppeårsmeldingar
 4. Handsaming av idrettslaget sin rekneskap
 5. Fastsetjing av medlemskontingent
 6. Val:
  1. Leiar, nestleiar og styremedlemmar
  2. Andre val i høve til organisasjonsplan vedteken av årsmøtet
  3. 2 revisorar
  4. Representantar til ting og møte i dei organisasjonane som idrettslaget har representasjonsrett
  5. Valkomité med leiar og 2 medlemer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
 7. Gursken Stadion – kva med framtida?
 8. River Plate – garderobeforhold. Skal idrettslaget ta initiativ til opprusting?

Styret

Tidligare innlegg
Kategoriar